سخنان امام صادق (ع)

درباره ی دو ناتوان از خدا بترسید : یعنی یتیم و زن.
هر که دو دختر یا دو عمه یا دو خاله را اداره کند از آتش محفوظ ماند.
از پدر بزرگوارش امام باقر (ع) نقل میکند که فرمود : خداوند به موسی وحی کرد : به زیادی مال خرسند مشو و مرا در هیچ حال فرموش مکن ، چه مال بسیار ، گناهان را از یاد ببرد و غفلت از خدا دل را سخت کند.
هر جمعه ناخن گرفتن و سبیل زدن امان از خوره است.
کسی به مقام فقاهت نرسد تا از لباس به دو جامه کهنه و از غذا به چه شکم را سیر کند ، قناعت نماید (و همت خود را همه در علم دین مصروف دارد).
دنیا جز بر دو کس خیری ندارد : یکی آنکه هر روز بر نکو کاری و احسان افزاید و دیگر آن که گناهان گذشته را به توبه جبران نماید ، اما چه توبه ؟ به خدا ! اگر سجده طول دهد که گردنش خرد شود بدون ولایت ما خدا توبه را از او نپذیرد.
هر کاسبی جنس خوب فروشد یا بد ، مردم دو دعا در حق او می کنند ، اگر خوب باشد میگویند : خدا به تو فروشنده برکت دهد و اگر بد باشد گویند : خدا برکت را از تو و آنکه به تو این جنس را فروخته برگیرد.
هر مسلمانی که بین خود و خدا کلاهش را قاضی کند : آنچه از حقوق خداوندی ادا کرده و نکرده تعیین نماید ، خدا دو پاداش به وی عطا کند : رزقی که به آن قانع باشد و رضایتی که موجب رستگاریش گردد.
چون حضرت نوح از کشتی پیاده شد : شیطان آمد و گفت: هیچ کس به روی زمین به قدر تو بر من منت ندارد ، با یک نفر مرا از شر اینهمه فاسق آسوده کردی ، من در مقابل این خدمت دو پند به تو می دهم : از حسد بپرهیز که با من هر چه کرد حسد کرد و از حرص و آز حذر کن که هر چه به سر آدم آمد از حرص بود.
(به مفضل بن یزید فرماید) تو را از دو خوی بد (که مردم را به هلاکت افکنده) منع می کنم : باطل را در دین خود وارد مکن و به حکمی که نمی دانی فتوی مده.
دو گرسنه هرگز سیر نشوند : گرسنه ی علم و گرسنه مال.
از حقایق ایمان این است که حق را همه جا بر باطل ترجیح دهی ولو حق به ضرر و باطل به نفعت باشد ، و گفتارت از حدود دانشت تجاوز نکند.
شستشوی ظرف و جاروب جلو خانه روزی را زیاد می کند.